Untitled Document

YAZIM KURALLARI

 1. Remisyon Güncel Onkoloji Dergisi Bilimsel Tıp Yayınevinin süreli yayını olarak üç ayda bir olmak üzere Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır.
 2. Remisyon Güncel Onkoloji Dergisi'nin amacı onkoloji alanında konusunun uzmanı bilim adamlarımız tarafından, kendi görüş ve tecrübelerini de aktardıkları yazılar ile bilgi alışverişine katkıda bulunmak, tartışmaya açık konularda farklı görüşlere yer vererek konuların farklı boyutları ile ele alınabildiği bir platform oluşturmaktır.
 3. Dergide derleme türünde makaleler ile Görüşler ve Düşünceler başlığı altında yazılar yayımlanır.
 4. Remisyon Güncel Onkoloji Dergisi davet yoluyla yazı kabul etmektedir. Bu nedenle yayımının faydalı olacağı düşünülen davet dışı yazılar gönderilmeden önce editör ve editör yardımcısı ile görüşülmesi uygun olacaktır.
 5. Görüşler ve Düşünceler bölümünde öncelikle dergide daha önce yayımlanan bir yazıya katkıda bulunmak veya eleştirmek amacıyla kaleme alınan yazılar yayımlanmaktadır. Aynı zamanda onkoloji alanında gündeme gelmesi gerektiği düşünülen konularla ilgili yazılar da kabul edilmektedir. Bu bölümde yayımlanan yazılarda muhatabın da yanıtı istenmekte ve konunun farklı boyutları ile tartışılmasına zemin hazırlanmaktadır. Madde 2'de belirtilen amaçlara ulaşma açısından bu bölüme gönderilen yazılar titizlik ile değerlendirilmektedir. Bu tür yazılar mümkün olduğunca kısa ve öz olmalı, kaynak kullanıldığında sayısı 10'u aşmamalıdır.
 6. Derginin yayın dili Türkçe'dir. Yazılarda Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlüğü ve Yazım Kılavuzu temel alınmalıdır (http://tdk.org.tr). Anatomik terimlerin Latinceleri kullanılmalıdır. Gündelik tıp diline yerleşmiş terimler ise okundukları gibi Türkçe yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. İngilizce veya başka bir yabancı dildeki şekli ile yazılan terimler tırnak içinde belirtilmelidir.
 7. Yayınlanması amacıyla gönderilen yazılar Uluslararası Tıp Dergi Editörleri Komitesi (ICMJE) tarafından oluşturulan ve güncellenen, Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gereken Standartlara (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals Editors) uygun olarak hazırlanmış olmalıdır (www.icmje.org).
 8. Editör ve editör yardımcısı yayın koşullarına uymayan yazıları; düzeltmek üzere yazarına geri gönderme, biçimce düzenleme veya reddetme yetkisine sahiptir.
 9. Yazılar, "Times New Roman" karakterinde çift satır aralıklı olarak ve 12 punto kullanılarak yazılmalı, sayfanın her iki kenarında 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Yayın metni IBM uyumlu bilgisayar programında (Microsoft Windows, en az Word 98) hazırlanmış olmalıdır. Sayfalara başlık sayfasından başlayarak sırayla numara verilmelidir. Numaralar sayfanın sağ alt köşesinde yer almalıdır.
 10. Makalede kullanılan kısaltmalar uluslararası kabul edilen şekilde olmalı, ilk kullanıldıkları yerde açık olarak yazılmalı ve parantez içinde kısaltılmış şekli gösterilmelidir. Tüm metin boyunca kısaltılmış şekil kullanılmalıdır. Uluslararası kullanılan kısaltmalar için "http://journals.tubitak.gov.tr/kitap/maknasyaz/" kaynağına bakınız.
 11. Yazının başlık sayfasında, yazının Türkçe başlığı, yazarların açık ad ve soyadları ile çalıştıkları klinik, anabilim dalı/bilim dalı, enstitü ve kuruluşun adı belirtilmelidir. Başlık sayfasında yazışmaların yapılacağı kişinin adı, yazışma adresi, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaraları yer almalıdır.
 12. Makalelerde Türkçe ve İngilizce özet hazırlanmasına gerek yoktur.
 13. Metin içinde konunun daha anlaşılır olmasına katkı sağlayacak alt başlıklar kullanılması uygun olacaktır.
 14. Tablolar, şekil, grafik ve resimler metin içindeki sıraya göre numaralandırılmalıdır.
 15. Her tablo ayrı bir sayfaya çift aralıklı şekilde hazırlanmış olmalıdır. Her bir tabloya kısa bir başlık verilmelidir. Açıklamalar başlıkta değil, dipnotlarda yapılmalıdır. Dipnotlarda standart olmayan tüm kısaltmalar açıklanmalıdır. Dipnotlar için sırasıyla şu semboller kullanılmalıdır: (*,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡). Özgün olmayan şekil, tablo ve resim vs. için mutlaka alındığı kaynak gösterilmeli ve gerekiyorsa ilgili yayınevinden ve/veya yazardan izin alınmalıdır. Metin içinde her tabloya atıfta bulunulduğuna emin olunmalıdır.
 16. Şekiller ve grafikler profesyonel olarak çizilmeli veya fotoğraflanmalı, fotoğraflar dijital baskı kalitesinde olmalıdır. Şekiller ve grafiklerin JPEG ya da GIF formatında yüksek çözünürlükte görüntü oluşturacak biçimlerde elektronik dosyaları gönderilmeli ve göndermeden önce bu dosyaların görüntü kaliteleri bilgisayar ekranında kontrol edilmelidir. Renkli resim ve şekillerin basımı için karar editör ve editör yardımcısına aittir.
 17. Resimler mümkün olduğunca tek başlarına anlaşılabilir olmalıdır. Eğer hasta(lar)nın fotoğrafı kullanılacaksa, yasal olarak hasta(lar)dan veya sorumlu yakınından yazılı izin alınmalıdır.
 18. Şekiller, grafikler ve resimler için alt yazılar ve dipnotlar çift aralıklı olarak ve numaralar ile hangi şekle karşı geldikleri belirtilerek ayrı bir sayfada yazılmalıdır.
 19. Kaynak Yazımı
 20. Henüz yayınlanmamış veriler ve çalışmalar kaynaklar bölümünde yer almamalıdır. Bunlara metin içerisinde "kişisel görüşme, isim(ler), yayınlanmamış veri, yıl" şeklinde yer verilmelidir.

  Kaynak numaraları metinde cümle sonunda parantez içinde belirtilmeli, metin sonunda eser içindeki geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Dergi isimleri "Index Medicus" ve "Ulakbim/Türk Tıp Dizini"ne göre kısaltılmalıdır. Kaynakların yazılımı aşağıdaki örneklere uygun olmalıdır.

  Kaynak bir dergi ise;

  Yazar(lar)ın soyadı adının başharf(ler)i (4 ve daha az sayıda yazar için yazarların tümü, 4'ün üzerinde yazarı bulunan makaleler için ilk 3 yazar belirtilmeli, Türkçe kaynaklar için "ve ark.", yabancı kaynaklar için "et al." ibaresi kullanılmalıdır). Makalenin başlığı. Derginin Index Medicus'a uygun kısaltılmış ismi (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/query.fcgi?db=nlmcatalog) Yıl; Cilt: İlk ve son sayfa numarası.

  Örnek: Goldschmidt H, Hegenbart U, Wallmeier M, et al. High-dose therapy with peripheral blood progenitor cell transplantation in multiple myeloma. Ann Oncol 1997; 8: 243-6.

  Kaynak bir dergi eki ise;

  Yazar(lar)ın soyadı adının başharf(ler)i. Makalenin başlığı. Derginin Index Medicus'a uygun kısaltılmış ismi (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/query.fcgi?db=nlmcatalog) Yıl; Cilt(Suppl): Silk sayfa numarası-Sson sayfa numarası.

  Örnek: Olofsson SK, Cars O. Optimizing drug exposure to minimize selection of antibiotic resistance. Clin Infect Dis 2007; 45(Suppl): S129-S136.

  Kaynak bir kitap ise;

  Yazar(lar)ın soyadı adının başharf(ler)i. Kitabın Adı. Kaçıncı baskı olduğu. Basım yeri: Basımevi, Basım Yılı.

  Örnek: Marzulli FN, Maibach HI. Dermatotoxicology. 4th ed. New York: Hemisphere, 1991.

  Kaynak kitaptan bir bölüm ise;

  Bölüm yazar(lar)ının soyadı adının başharf(ler)i. Bölüm başlığı. In: Editör(ler)in soyadı adının başharf(ler)i (ed) veya (eds). Kitabın adı. Kaçıncı baskı olduğu. Basım yeri: Yayınevi, Baskı yılı: Bölümün ilk ve son sayfa numarası.

  Örnek: Heskell CM, Lavey RS, Ramming KP. Stomach. In: Haskell CM (ed). Cancer Treatment. 4th ed. Philadelphia: WB Saunders, 1995: 452-66.

  Kaynak elektronik olarak yayımlanan bir dergi ise;

  Yazar(lar)ın soyadı adının başharf(ler)i (4 ve daha az sayıda yazar için yazarların tümü, 4'ün üzerinde yazarı bulunan makaleler için ilk 3 yazar belirtilmeli Türkçe kaynaklar için "ve ark.", yabancı kaynaklar için "et al." ibaresi kullanılmalıdır). Makalenin başlığı. Derginin Index Medicus'a uygun kısaltılmış ismi Yıl; Cilt: İlk ve son sayfa numarası. Elektronik olarak yayımlanma tarihi yıl ay ve gün.

  Örnek: Lemmon GH, Gardner SN. Predicting the sensitivity and specificity of published real-time PCR assays. Ann Clin Microbiol Antimicrob 2008; 7: 18. Epub 2008 Sep 25.

  Kaynak bir kongre semineri ise;

  Örnek: Fisher DE. p53-mediated apoptosis in cancer therapy. In: Perry MC (ed). 33rd Annual Meeting of American Society of Clinical Oncology Educational Book. Denver, CO, May 17-20, 1997: 10-3.

  Kaynak bir kongre bildirisi ise;

  Örnek: Üner A, Günel N, Akçalı Z, İçli F. Akciğer kanserli hastalarda serum TPS düzeyleri. XII. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Nisan 23-26, 1997: P26.

  veya

  Örnek: Kasai T, Ohe Y, Heike Y, et al. Immune response in cancer patients induced by recombinant human interleukin-12. Proc Am Soc Clin Oncol 1997; 16: 1578.

  Kaynak bir tez ise;

  Örnek: Barışta İ. İleri evre Hodgkin hastalığında COPP/ABVD ve ABVD kemoterapileri. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi, Ankara, 1990.

  Kaynak bir web sitesi ise;

  Web sitesinin adı. Erişim tarihi. Available from: Web sitesinin adresi.

  Örnek: World Health Organization (WHO). Erişim tarihi: 9 Temmuz 2008. Available from: http://www.who.int

 21. Kaynak Gösterme
 22. Remisyon Güncel Onkoloji Dergisi

 23. Telif Hakları
 24. Remisyon Güncel Onkoloji Dergisi Yazım Kurallarının telif hakları Bilimsel Tıp Yayınevi'ne ait olup tüm hakları saklıdır.

  Remisyon Güncel Onkoloji Dergisi'nde yayımlanan yazılar, resim, şekil, grafik ve tablolar Bilimsel Tıp Yayınevi'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, belli bir sistemde arşivlenemez, reklam ya da tanıtım amaçlı materyallerde kullanılamaz. Bilimsel makalelerde kaynak gösterilmek şartı ile alıntı yapılabilir. Dergide yayınlanan reklamların içeriğinden ilgili firmalar sorumludur.

  Yayımlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler ile kaynakların doğruluğu tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı Bilimsel Tıp Yayınevi'ne aittir.

 25. Yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.
 26. İletişim
 27. Prof. Dr. Mustafa BENEKLİ
  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Medikal Onkoloji Bilim Dalı, Beşevler-Ankara
  Telefon: 0312 202 58 34
  e-posta: mbenekli@gmail.com